Błędy-MSI

Błędy Windows Installera mają numerację zaczynającą się od 1000. W zakresie od 1000 do 1999 mają swoje odzwierciedlenie w tabeli "Error" i są przeważnie odpowiednio obsługiwane przez wbudowane przez autora pakietu mechanizmy. Błędy o numeracji powyżej 2000 są w błędami wewnętrznymi Windows Installera. Poniższa tabela zawiera najczęściej spotykane błędy.

Numer błędu Komunikat (ang.) Komunikat (pl)
1601The Windows Installer service could not be accessed. Contact your support personnel to verify that the Windows Installer service is properly registered.Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy ta usługa została właściwie zarejestrowana.
1602The user cancels installationUżytkownik przerwał instalację
1603Fatal error during installationBłąd krytyczny podczas instalacji
1604Installation suspended, incompleteInstalacja zawieszona, niepełna
1605This action is only valid for products that are currently installedTa akcja jest prawidłowa dla produktów, które są już zainstalowane
1612The installation source for this product is not available. Verify that the source exists and that you can access it.Źródło instalacji tego produktu nie jest dostępne. Sprawdź, czy źródło istnieje i czy możesz uzyskać do niego dostęp
1613This installation package cannot be installed by the Windows Installer service. You must install a Windows service pack that contains a newer version of the Windows Installer serviceUsługa Instalator Windows nie może zainstalować tego pakietu instalacyjnego. Musisz zainstalować dodatek Service Pack systemu Windows zawierający nowszą wersję usługi Instalator Windows
1614Product is uninstalledProdukt jest odinstalowany
1615SQL query syntax invalid or unsupportedNieprawidłowa lub nieobsługiwana składnia kwerendy
1618Another installation is already in progress. Complete that installation before proceeding with this installTrwa inna instalacja. Ukończ ją, zanim zaczniesz kontynuować bieżącą
1619This installation package could not be opened. Verify that the package exists and that you can access it, or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer packageNie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego. Sprawdź, czy ten pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp, albo skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows
1620This installation package could not be opened. Contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer packageNie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows
1621There was an error starting the Windows Installer service user interface. Contact your support personnelPodczas uruchamiania interfejsu użytkownika usługi Instalator Windows wystąpił błąd. Skontaktuj się z pomocą techniczną
1622Error opening installation log file. Verify that the specified log file location exists and is writableBłąd podczas otwierania pliku dziennika instalacji. Sprawdź, czy istnieje podane miejsce dla pliku dziennika i czy możesz w nim zapisywać
1623This language of this installation package is not supported by your systemTen język pakietu instalacyjnego nie jest obsługiwany w systemie
1624Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are validBłąd podczas przeprowadzania transformacji. Sprawdź, czy podane ścieżki transformacji są prawidłowe
1625This installation is forbidden by system policy. Contact your system administratorTa instalacja jest zabroniona przez zasady systemowe. Skontaktuj się z administratorem systemu
1626Function could not be executedNie można wykonać funkcji
1627Function failed during executionNiepowodzenie funkcji podczas jej wykonywania
1628Invalid or unknown table specifiedPodano nieprawidłową lub nieznaną tabelę
1629Data supplied is of wrong typeDostarczono dane nieprawidłowego typu
1630Data of this type is not supportedDane tego typu nie są obsługiwane
1631The Windows Installer service failed to start. Contact your support personnelNie można uruchomić usługi Instalator Windows. Skontaktuj się z pomocą techniczną

 

Be Sociable, Share!
Go to Top